Voorwaarden

 


Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Perfect Sky B.V., Innovatieweg 3/10 te Doetinchem; gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gelderland. Handelsregister dossier nummer 09150261.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt
1. onder "opdrachtnemer" verstaan Perfect Sky Nederland B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09150261;
2. onder "opdrachtgever" verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of
een rechtspersoon is waarmee opdrachtnemer een mondelinge overeenkomst heeft bereikt die schriftelijk wordt vastgelegd (zie punt 3 lid 5).
3. onder overeenkomst verstaan:
a. een document, genaamd overeenkomst, dat door opdrachtnemer en opdrachtgever is ondertekend;
b. een door opdrachtnemer gestuurde offerte die door opdrachtgever voor akkoord is ondertekend;
c. een door opdrachtnemer gestuurde en door opdrachtgever ondertekende bevestiging van een door op opdrachtgever geaccepteerde offerte.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, leverantie en prestatie en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief BTW. en exclusief kosten, waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten. 3. Indien de aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.
4. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren.
5. Een aanbieding is voor opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.
Artikel 4. Huur- en opbouwovereenkomst
1. De overeenkomst voor huur, opbouw en verhuur komt tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot de zaken,
data van de beschikking stelling, aard en omvang van de werkzaamheden en de huurprijs van de zaken en dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
2. Als gehuurde zaken na het verstrijken van de huurperiode anders dan door toedoen of verantwoordelijkheid van opdrachtnemer niet volgens planning gedemonteerd zijn is opdrachtnemer gerechtigd voor elk uur waarmede de overeengekomen termijn wordt overschreden de dan geldende uurprijs voor huur en personeel in rekening te brengen. Uitgangspunt is de dan geldende dagverhuurprijs.
3. Opdrachtgever verplicht zich de gehuurde zaken van vervuiling en chemische invloeden anders dan door weersomstandigheden te vrijwaren.
Indien de zaken door opdrachtnemer moeten worden gereinigd dan wel moeten worden vervangen zullen de reinigingskosten, dan wel vervangingskosten
in rekening worden gebracht. De vervangingskosten kunnen tot aanzienlijke bedragen oplopen. Opdrachtgever wordt geadviseerd zich hiervoor te verzekeren.
4. Perfect Sky en toebehoren:
a) Indien een Perfect Sky met eventuele toebehoren door opdrachtnemer moet worden geplaatst zal opdrachtgever op moment van reservering opgave doen
van de exacte opstellingsplaats, en conditie en inrichting van het onder de constructie gelegen terrein welke zullen worden opgenomen in de
opdrachtbevestiging.
b) In geval van overvloedige sneeuwval en ijsvorming verplicht opdrachtgever zich onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen om volledige ontdooiing
te waarborgen.
c) Opdrachtgever zal binnen een straal van 250 meter van de “perfect sky” geen vuurwerk afsteken of af laten steken. Open vuur (ook vuur spuwen) onder
de Perfect Sky, dan wel vonken van open vuur dient door opdrachtgever te worden vermeden. (Afwaaiend vuurwerk, dan wel vonken en resten van vuurwerk mogen de “perfect sky” nimmer bereiken. Opdrachtgever vergoedt opdrachtnemer van iedere schade die toch door vuurwerk ontstaat).
Artikel 5. Annulering
Indien een overeenkomst geheel of ten dele door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan opdrachtnemer te betalen volgens volgend schema:
a) bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van:
alle gemaakte kosten plus 25% van de huur - / aanneemsom.
b) bij annulering binnen een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van:
alle gemaakte kosten plus 50% van de huur - / aanneemsom.
Indien de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd is opdrachtgever de volledige huur - / aanneemsom verschuldigd.
Artikel 6. Uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Zie hier ook lid 7 van dit artikel.
4. Tijdens montage en demontage van de Perfect Sky dient de opbouwlocatie schoon te zijn en vrij van andere bouwsels, dan wel dienen deze bouwsels vooraf bij Perfect Sky BV bekend te zijn gemaakt en omschreven te zijn. Podia en tenten kunnen na voorafgaande schriftelijke afspraak wel al opgebouwd zijn.
5. Vervroeging, vertragingen en wachttijden bij de montage of demontage die veroorzaakt worden door toedoen van, of onder verantwoordelijkheid van de organisator, worden volgens algemeen geldende uurtarieven bij opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Indien niet nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen dient het terrein van plaatsing goed bereikbaar, toegankelijk en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer zoals zware hijskranen en heftrucks. Bij onverhard terrein dient de opdrachtgever indien nodig een geschikte terreinheftruck beschikbaar te stellen.
7. Opdrachtgever verplicht zich aan opdrachtnemer tijdig schriftelijk opgave te doen van de loop en ligging van alle leidingen zoals aan-, afvoer- en energieleidingen.
Bij onjuiste of geen opgave is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade en vervolgschade voortvloeiende uit zijn nalatigheid. Opdrachtnemer is bij geen opgave gerechtigd voor rekening opdrachtgever alternatieve verankering toe te passen. Hiertoe is opdrachtnemer ook gerechtigd als de ligging van bedoelde leidingen een veilige opbouw verhinderen. Opdrachtgever is ook gerechtigd om voor rekening opdrachtgever alternatieve verankering (bv. d.m.v. ballast) door opdrachtnemer toe te laten passen.
Artikel 7. Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. (Indien een van de partijen dit wenst zal dit schriftelijk worden vastgelegd.)
Artikel 8. Levertijd
Een overeengekomen opleveringstijd is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de opleveringstijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Weigering door opdrachtgever tot acceptatie van een volgens redelijke normen gerealiseerde oplevering ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 9. Garantie
1. De deugdelijkheid van geleverde en verwerkte zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door leverancier / fabrikant is gegeven.
2. Indien er sprake is van een ontwerp -, materiaal - of fabricagefout, heeft opdrachtgever recht op herstel. De opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is.
3. De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:
-indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien opdrachtgever uit eigen beweging reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten; -indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.
4. Buiten de garantie vallen:
- kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; - beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;
- beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu
Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever m.b.t. de Perfect Sky en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Dit is niet van toepassing indien en voor zover dit zaken betreft uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken.
3. Bij het geven van een opdracht tot reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart opdrachtgever dat er geen inbreuk op dit recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel materieel als immaterieel.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst
1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;
b) indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.
2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst
over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient
of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 12. Retentierecht
Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:
1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf,
2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten,
3. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. In geval van vaste voorzieningen in gevels of wegdek blijven de door opdrachtnemer geleverde zaken zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst is nagekomen.
2. Door opdrachtnemer geleverde zaken die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening woren doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaken voor de opdrachtgever beheren, weg te halen of weg te doen laten halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van 10% van het door hem verschuldigde per dag en betaling van de ontstane kosten.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen
1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen acht dagen na de oplevering van de zaken c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Klachten over hoedanigheden, aantallen en / of kwaliteitsnormen dienen per omgaande worden gemeld. Een opdrachtgever die het geleverde niet bij aflevering op deugdelijkheid en aantal heeft onderzocht, wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan.
2. Indien bij oplevering door opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van dat wat is overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormering constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever opdrachtnemer direct hiervan schriftelijk in kennis stellen.
3. Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (aansprakelijkheid).
4. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
5. Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 16 (betaling) noch reden zijn om de
betalingsverplichting op te schorten.
6. Indien zaken niet naar behoren werken of defect raken dient opdrachtnemer onmiddellijk, desnoods telefonisch of per fax, te worden geïnformeerd.
Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan.
Artikel 15. Prijsverhoging
1. Indien opdrachtnemer met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: als tijdens de looptijd van
De overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten, tengevolge van een wijziging in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingendrechtelijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van bv. gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.
2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Betaling
1. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de volledige betaling van de overeengekomen prijs bij oplevering geschieden netto contant en zonder korting. Facturen dienen in ieder geval binnen 14 dagen te zijn voldaan.
2. Betaling dient te geschieden:
a) in Euro;
b) door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer;
c) door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op factuur vermeldde rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van inverzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1.5% per maand of gedeelte van een maand.
3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle
opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen
betalingsvoorwaarden te eisen.
6. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening.
7. Speciaal bestelde of vervaardigde zaken dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan, ongeacht of deze zaken door opdrachtgever al dan niet
in gebruik zijn genomen of zijn toegepast.
Artikel 17. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
a) over de eerste € 2.950 15% met een minimum van € 125
b) over het meerdere tot € 5.900 10%
c) over het meerdere tot € 14.525 8%
d) over het meerdere tot € 59.000 5%
e) over het meerdere > € 59.000 3%
2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
1. Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende
gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
4. De verzekerde hoogte van het schadebedrag bij zaakschade is maximaal 300% van het factuurbedrag van de overeenkomst
[toevoeging verzekeringsmaatschappij];
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid inclusief milieuschaden, indien deze schade is ontstaan door verkeerd en / of
ondeskundig gebruik door opdrachtgever van de geleverde zaken.
8. Beschadigde of verloren zaken zijn gedurende de gehele huurperiode voor rekening van opdrachtgever. Vergoeding van zaken geschiedt tegen nieuwwaarde.
9. Opdrachtgever verplicht zich afdoende maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of anders zins en zo nodig de gehuurde zaken
te verzekeren.
10. Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, staangelden, milieuzaken en aanverwante risico’s voortvloeiende uit
het gebruik van de gehuurde zaken.
Artikel 19. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weersgesteldheid, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
2. Tijdens overmacht kunnen de verplichtingen van Opdrachtnemer worden opgeschort. Indien de periode van overmacht zo lang duurt, dat een tijdige oplevering ten behoeve of voor aanvang van het evenement niet meer haalbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval zijnerzijds een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Dat laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
Artikel 20. Transport, montage en demontage
1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen.
2. Indien overeengekomen verplicht opdrachtgever zich voor afgesproken passende assistentie zorg te dragen.
Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend.
3. Indien overeengekomen verplicht opdrachtgever zich voor afgesproken passende hulpmiddelen zorg te dragen.
Bij het ontbreken van deze middelen zullen meerkosten worden berekend.
4. Indien overeengekomen verplicht opdrachtgever zich voor afgesproken passende voorzieningen zorg te dragen.
Bij het ontbreken van deze voorzieningen zullen meerkosten worden berekend.

Artikel 21. Speciale opdrachten
Indien een artikel speciaal vervaardigd, besteld, aangepast of gerepareerd moet worden, is opdrachtgever gehouden om het artikel af te nemen. Na levering zijn de risico's van deze zaken geheel voor rekening van opdrachtgever ongeacht het recht van opdrachtnemer hiervoor opslagkosten in rekening te brengen en onverminderd de betalingsverplichting conform het in art. 16 gestelde.
Artikel 22. Geschillen
Er is sprake van een geschil indien een der partijen verklaart dat zulks het geval is. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 23. Bevoegde rechter
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.
2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op het in artikel 23.1 bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Nadere bepalingen inzake aansprakelijkheidWebsite

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-05-2013.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen  en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Perfect Sky. U dient zich ervan bewust te zijn dat Perfect Sky niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Perfect Sky respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Perfect Sky of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Perfect Sky of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Perfect Sky of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact  met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Perfect Sky
Innovatieweg 3-10
0314-362105
info@perfectsky.nl